O Naszym Projekcie

Projekt...

Nasze wsplne w?drowanie VII to projekt skierowany do dzieci i m?odzie?y starogardzkich szk? skupionych wok? starogardzkiego Hufca Zwi?zku Harcerstwa Polskiego. Tegoroczna inicjatywa, to odpowied? na zapotrzebowanie p?yn?ce od dru?ynowych, przybocznych i zast?powych naszego hufca w zakresie rozwijania umiej?tno?ci warsztatowo- szkoleniowych i poszerzenia wiedzy z zakresu profilaktyki wszelkich dysfunkcji i patologii spo?ecznych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem uzale?nie? oraz podejmowania przez m?odzie?, a nierzadko i dzieci zachowa? ryzykownych.

Zale?y nam na wyposa?eniu harcerzy funkcyjnych- liderw, a za ich po?rednictwem wszystkich cz?onkw dru?yn, w kompetencje niezb?dne do propagowania zdrowych przyzwyczaje? i alternatywnych wobec u?ywek form sp?dzania czasu wolnego.

Więcej…
 


Reklama

Statystyka

Odsłon : 6010